Partnerzy

Technik technologii chemicznej

Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych oraz nadzorowaniem procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego.

Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów.

Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych. Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

Zawód technik technologii chemicznej należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją produkcji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik kontroli parametrów procesowych i metod analitycznych, co daje szanse na znalezienie zatrudnienia średniemu personelowi branży chemicznej. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w technologii wytwarzania półproduktów i produktów.

Technik technologii chemicznej może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego:

- przemysł petrochemiczny;
- przemysł sodowy;
- przemysł kwasu siarkowego;
- przemysł nawozów sztucznych;
- przemysł tworzyw sztucznych;
- przemysł włókien sztucznych;
- przemysł farmaceutyczny;
- przemysł kosmetyczny;
- przemysł środków pomocniczych - środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.;
- przemysł gumowy;
- przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
- przemysł farb i lakierów.